Ph.d.grad hestedyrlæge

Ph.d. er en akademisk grad, der i Danmark tildeles efter en akademisk postgraduat forskeruddannelse - og et vellykket forsvar af en ph.d.-afhandling. Denne afhandling kan bestå enten af en omfattende monografi (200-300 sider), som er det typiske inden for de humanistiske fag, eller en samling af videnskabelige artikler med en kort sammenfatning, som er det typiske inden for naturvidenskaberne og sundhedsfag, men i stigende omfang også inden for samfundsvidenskaberne.

Et forskeruddannelsesforløb skal i henhold til den gældende danske ph.d.-bekendtgørelse bestå af en række elementer:

  1. Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).
  2. Gennemførelse af ph.d.-kurser af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point.
  3. Deltagelse i aktive forskningsmiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner.
  4. Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der så vidt muligt er direkte relateret til den pågældendes ph.d.-projekt.
  5. Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

Det almindelige ph.d.-forløb inkluderer en treårig forskeruddannelse, der følger efter kandidatuddannelsen.

Videnskabelige kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau er en forudsætning for ansættelse som adjunkt og lektor ved universiteterne, mens doktorgraden typisk gives til en lektor ved et universitet med henblik på en stilling som professor eller institutleder.

ErhvervsPhD

ErhvervsPhD-ordningen sigter mod uddannelse af forskere til erhvervsrettet forskning på højt niveau. Uddannelsen skal skabe dygtige medarbejdere med høje faglige kompetencer, relevante faglige netværk, samt både en viden om og forståelse for erhvervslivets forhold og spilleregler.

Et ErhvervsPhD-projekt er et særligt, erhvervsrettet ph.d.-projekt, som gennemføres i samarbejde mellem tre parter: en privat virksomhed i Danmark, en ErhvervsPhD-studerende og et dansk eller udenlandsk universitet. Den private virksomhed og universitetet modtager et tilskud til gennemførelse af projektet.

Offentlige organisationer kan også søge om at få godkendt et ErhvervsPhD-projekt i samarbejde med et universitet, hvis projektet lever op til forudsætningerne for almindelige ErhvervsPhD-projekter. Den offentlige organisation indgår i et ErhvervsPhD-projekt som en virksomhed i den private sektor.

Undervejs vejledes den ErhvervsPhD-studerende af en eller flere virksomhedsvejledere, en eller flere universitetsvejledere samt eventuelt en tredjepartsvejleder fra en anden, offentlig forskningsinstitution.

Uddannelsen indbefatter Styrelsen for Forskning og Innovations Erhvervskursus, der dækker områder som projektledelse, organisation, samarbejde på tværs af faggrænser, formidling og kommercialisering.