Forretningsbetingelser - Højgård Hestehospital

Priser og betalingsbetingelser

Gældende fra 1. januar 2015

Anvendelse 
Følgende betingelser er gældende for alle kunder, der benytter enhver form for service - eller ved køb af varer, som Højgård Hestehospital sælger og tilbyder.

Ved konsultation/indlæggelse på hospitalet

  • Alle konsultationer, ydelser og varer skal betales før hesten forlader Højgård Hestehospital.
  • Ved operationer, scintigrafi, MRI og længerevarende indlæggelser, kan der blive opkrævet aconto betaling.
  • Vi modtager kontanter, MobilePay (49030), checks og har dankortterminal, hvor vi modtager alle former for kreditkort.
  • Ved udenlandske kunder har vi mulighed for at trække betaling på kundens kreditkort
  • Tilmelding til PBS betaling er muligt ved henvendelse til bogholderiet.

 Ved besøg i praksis

  • Normalt fremsendes faktura indenfor 5 dage efter afsluttet konsultation. Herefter gælder samme betalingsbetingelser som anført nedenfor. Efter aftale er det muligt at betale direkte til dyrlægen i forbindelse med praksisbesøg.

Bankoplysninger

Nordea

Reg.nr. 2005 konto 0723 862 337

IBAN: 2020 007 2386 2337

Swiftcode: NDEADKKK

Ved bankoverførsel bedes debitornummer eller fakturanummer påført.

Ved betaling ved bankoverførsel gives 10 dages betalingsfrist.

Ved overskredet betalingsfrist får du tilsendt en rykker (1. rykker), hvor der pålægges rykkergebyr på 100 kr. plus renter i henhold til gældende lovgivning.

Overholdes denne frist ikke, får du endnu en rykker (2. rykker), hvor der pålægges yderligere 100 kr i rykkergebyr samt rente i henhold til gældende lovgivning.

Derefter overgår betalingen til inkasso.

Det er den person, som har rekvireret dyrlægebesøget, der hæfter for regningen herfor. Rekvireres dyrlæge til en anden persons hest, kan regningen fremsendes til anden person, dersom denne person i forvejen er kunde hos Højgård Hestehospital, og der foreligger aftale herom.

Viderefakturering til anden person, der ikke i forvejen er kunde hos, og kendt af, Højgård Hestehospital, kan kun foregå, hvis der foreligger skriftlig tilladelse hertil forud for besøget.

I henhold til lov om dyrlæger og lov om dyreværn kan dyrlægen dog pålægges uden foregående aftale om hæftning at aflive en hest, dersom denne dyrlæge er den nærmest mulige dyrlæge, og der efter dyrlægens vurdering bør foretages øjeblikkelig aflivning i henhold til dyreværnsloven.

Vi har en række ydelser med fast pris, disse fremgår af vores hjemmeside. På andre ydelser er prisen variabel. Prisen afhænger af, hvor meget tid vi bruger, hvilken medicin der er behov for, og hvilke andre materialer der bliver brugt. Priserne er anført inkl 25% moms 

Ændringer i priser sker efter gældende lovgivning.

Priser på medicin er efter gældende lovgivning og opdateres løbende efter producenternes priser.

Der pålægges udleveringsgebyr på udleveret medicin på 150 kr. inkl. moms. 

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på behandlinger.

Vi modtager medicinrester. Vi betaler ikke penge tilbage for indleverede medicinrester.

Erstatning forsikring

Højgård Hestehospital er forsikret hos Tryg Forsikring. Forsikringen dækker eventuelle skader, vi måtte forvolde, der er dækket af forsikringen.

Ansvarsbegrænsning

Højgård Hestehospital er ansvarlig for Bistanden over for Kunden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret er beløbsmæssig begrænset til maksimalt DKK 1.000.000.

Højgård Hestehospital og dets medarbejdere ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskaber, herunder driftstab, mistet fortjeneste, tab af goodwill, image mv.

Endvidere skal Højgaards eventuelle erstatningsansvar anses for subsidiært i forhold til krav på forholdsmæssigt afslag eller erstatning overfor sælger. Manglende rettidig reklamation overfor sælger eller tilsvarende form for rettighedsfortabelse overfor sælger medfører, at Kunden ikke kan fremsætte krav overfor Højgaard.

Klage

Dyrlæger er underlagt dyrlægeloven. Dyrlægeloven siger blandt andet:
- § 8. En autoriseret dyrlæge er under udøvelsen af sin gerning forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed. Dyrlægeloven i sin helhed kan ses på www.retsinfo.dk 
Hvis du ikke mener, at vi har levet op til loven, kan du klage til:
Ministeriet for Familie- og forbrugsanliggender – Fødevarestyrelsen, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg.

Fortrolighed, videregivelse af patient oplysninger, attestering 

Ingen af de journaloplysninger, vi noterer, kan læses af andre.

Vi er underlagt fortrolighed i henhold til gældende lovgivning, og videregiver ikke patientoplysninger med mindre du giver skriftligt samtykke hertil.

Vi videreformidler dokumentation for undersøgelser, attester mv. som vi har udfærdiget på baggrund af undersøgelse og vurdering af hesten, på kundens opfordring.

Det betyder, at alle oplysninger på hesten tilhører den person, der har betalt for ydelsen, og kun denne person kan rekvirere patientoplysninger samt bestille videreformidling.

AL videreformidling af oplysninger, herunder attester til forsikring, retslige formål mv. fra Højgård Hestehospital forudsætter, at der ikke er noget udestående mellem Højgård Hestehospital og kunden, dvs. at alle regninger på de pågældende ydelser udført i forbindelse med undersøgelse og behandling af alle kundens heste er betalt.

Vi forbeholder os dog retten til at videreformidle evt. data til kollegaer med fagligt henblik og ”second opinion”, hvis dette er påkrævet i henhold til hestens optimale behandling eller vurdering.

E-markedsføring

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev på hjemmesiden og du kan via mail afmelde nyhedsbrevet igen. I forbindelse med nyhedsbrevet vil vi ind imellem sende spørgeskemaer ud som en del af vores løbende kundeundersøgelser. Du er naturligvis ikke forpligtet til at svare på disse.

Persondatapolitik

Vi bruger cookies og logistiksoftwear. Vi hverken kan eller vil følge din specifikke færden, vi bruger det kun til at se hvordan vores hjemmeside bruges. Når du sender oplysninger til os via websitet, sker dette via ukrypterede forbindelser. Person-dataloven indeholder regler om ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger og ret til i særlige tilfælde at få berigtiget oplysninger. Retten til indsigt indebærer bl.a. en ret for den registrerede til at få oplyst, om der behandles oplysninger om vedkommende, hvilke oplysninger der behandles, formålet med behandlingen mv. Såfremt man ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal man rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til Højgård Hestepraksis.

Tvister, lovvalg og værneting

Alle tvistigheder vil vi, så vidt det er muligt, løse mellem parterne i mindelighed. Såfremt vi ikke kan opnå enighed mellem os, skal tvisten mellem Kunden og Højgård Hestehospital afgøres efter dansk ret ved Retten i Odense.

 
What do you want to do ?
New mail

Varsling af ændringer

De almindelige forretningsbetingelser for Højgård Hestehospital kan vi ændre med varsel i henhold til gældende lovgivning. Du bliver varslet via hjemmesiden under nyheder. Ændringer af rent begunstigende karakter gennemfører vi uden forudgående varsel. Ændringer i tilbud eller kampagner der løber i en periode, er anført på hjemmesiden med periodens start og slut dato. 

Ansvar

Information på hjemmesiden opdateres løbende, men fejl kan forekomme.
Vi påtager os ikke ansvar for direkte eller indirekte tab som følger af brugen af informationer på vores hjemmeside. Download af informationer fra vores hjemmeside sker på dit eget ansvar. Ingen af de informationer, der står på hjemmesiden kan kompensere for eller erstatte den professionelle rådgivning og behandling, som gives af en autoriseret dyrlæge.

 
What do you want to do ?
New mail